Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viazycienaspsuje zycienaspsuje
Nie jestem fanem spotykania ludzi, nie czuję takiego zobowiązania.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Reposted fromgruetze gruetze viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
8466 4e68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
1610 8115 500
Reposted fromdivi divi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
5495 b2ea 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viacrispybones crispybones
5839 9fc6
Funny
Reposted fromsfeter sfeter viacrispybones crispybones
9543 2f0c
5392 8407 500
Reposted fromoll oll viachoise choise
Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
Reposted fromviolet-hill violet-hill viachoise choise
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
1182 afef 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viainzynier inzynier
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl