Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamoai moai
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viasmaller smaller
Life is too short to spend it at war with yourself.
— Unknown
(via thoughtkick)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSenyia Senyia
2087 910b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaSenyia Senyia
0857 7eeb 500
Reposted fromsosna sosna viaSenyia Senyia
1495 89a0 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viairmelin irmelin
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadobby dobby
1827 af46 500
Reposted fromMadristas Madristas viamajkey majkey
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaSenyia Senyia
1523 8511 500
Reposted fromthetemple thetemple viareloveution reloveution
3243 29af
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaSenyia Senyia
7803 c053
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaSenyia Senyia
3824 f858 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamefir mefir
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamefir mefir
9987 5d52 500
— Piotr Mosoń
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamefir mefir
Kryzys tożsamości najlepiej smakuje w listopadzie. 
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viavogue vogue
3085 8455
0075 d58e
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaanything anything
Nigdy nie zwyciężysz wroga, którego twoja wyobraźnia uczyniła niepokonanym.
— Jacek Piekara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl