Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6040 2336
Reposted fromEtnigos Etnigos viainzynier inzynier
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viairmelin irmelin
0330 936f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
2887 2ebd
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
2364 61f4
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
7812 b39a 500
Reposted fromnutt nutt viazabka zabka
9344 c03d 500
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viadunkellicht dunkellicht
4709 cf78 500
Stanisław Barańczak
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaaskman askman
1471 3563 500
Metallica x Warsaw
5158 1017 500
Reposted frompiehus piehus viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
9472 52be 500
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra viaformyself formyself
5472 2796
Reposted fromdeviate deviate viaformyself formyself
8183 7388 500
Reposted fromrol rol viaformyself formyself
8844 c228
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaformyself formyself
5080 9a30 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaformyself formyself
8930 22c9
Reposted fromzniknac zniknac viaAvadacadavra Avadacadavra
2410 3334
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAvadacadavra Avadacadavra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl