Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9141 06ef 500
Reposted fromkatsiu katsiu viabercik bercik
8834 cd6d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
8088 e579 500
Reposted fromdranger dranger viakomplikacja komplikacja
5205 3ea9 500
3945 dd8f
Reposted fromwyczes wyczes
2382 950a 500
Reposted fromwyczes wyczes
2198 6ee1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawyczes wyczes
4366 4203 500
Reposted fromwyczes wyczes
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem ale skomleniem.
— Thomas Stearns Eliot, Poezje wybrane.
Reposted frommhsa mhsa viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Reposted fromamatrose amatrose viaMezame Mezame
Reposted frommessedup messedup viafreeway freeway
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
6289 0c45 500
9253 79e8 500
Reposted fromRowena Rowena viabagatela bagatela
4819 c097
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
9339 2b2a 500
Reposted fromhormeza hormeza vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl