Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki.
Reposted fromplayinglove playinglove viaxannabelle xannabelle
6772 31c9
Reposted frombruxa bruxa viaelentarie elentarie
7380 272e 500
Reposted fromu-dit u-dit viaelentarie elentarie
0182 d632 500
Reposted fromRevv Revv viaelentarie elentarie
7852 cc53
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7894 bc79
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1106 46aa 500
Reposted fromdaelmo daelmo viaelentarie elentarie
6097 017e 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viazabka zabka
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viapurplecornflowers purplecornflowers
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajoannna joannna
2415 5004 500
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viajoannna joannna
6909 b603 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaanastasie anastasie
4857 e3e9

Quote from my town

Reposted frommyry myry viatazniebieskimi tazniebieskimi
8959 16ef
Reposted fromscorpix scorpix vianiemaproblemu niemaproblemu
1116 2635 500

Polo D - Self-Titled Photograph
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/04/polo-d-fuck-your-standards/

Reposted fromcuty cuty
6604 96a3 500
Reposted fromkittesencula kittesencula viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl