Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9606 542c 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines vialaparisienne laparisienne
8428 ec86 500
Tak właśnie
Reposted fromdunkellicht dunkellicht vialaparisienne laparisienne
8111 51c0 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialaparisienne laparisienne
8338 a0bb 500
Reposted fromtichga tichga viainzynier inzynier
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viamops mops
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamy-little-world my-little-world
0780 e732
3216 15aa 500
Reposted fromoll oll viamy-little-world my-little-world
1358 649d
Reposted fromgrandma grandma vialaparisienne laparisienne
3810 094a
Reposted fromoutline outline vialaparisienne laparisienne
6845 3ab4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
9327 2c7c
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vianayantara nayantara
7444 f20b 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSurvivedGirl SurvivedGirl
1327 fefd
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaSurvivedGirl SurvivedGirl
7420 4b4e 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vianayantara nayantara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl