Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viabadassfromhell badassfromhell
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Reposted fromoll oll viabadassfromhell badassfromhell
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viaoll oll
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
5953 1d9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Reposted frombaskua baskua viascorpix scorpix
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaoutline outline
7399 8adf 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaoutline outline
3757 f2d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianikotyna nikotyna
I nie zapomnijcie, że prawdziwa miłość nie stawia warunków, nie oblicza, nie wypomina, ale po prostu kocha.
— Jan Paweł II
5850 b104
5221 d8e7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaCut Cut
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viayanek yanek
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
1713 f454 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viaifollowu ifollowu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl