Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viascorpix scorpix
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
0970 56b1
Reposted fromsnowlake snowlake viainsanedreamer insanedreamer
8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viacrispybones crispybones
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
6609 5dfb 500
Reposted fromteijakool teijakool viaverdantforce verdantforce
9772 8344 500
Reposted fromhagis hagis viafreeway freeway
5460 fb0f 500
Reposted fromnutt nutt
4912 7294 500
Reposted fromSanthe Santhe viareloveution reloveution
1414 b69c 500
Reposted fromstroschek stroschek viareloveution reloveution
7451 b01b 500
Reposted frompstmn pstmn viafreeway freeway
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafreeway freeway

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viafoodforsoul foodforsoul
3813 35f3
Reposted fromSkydelan Skydelan viafoodforsoul foodforsoul
8423 3f0c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viafoodforsoul foodforsoul
6444 c2ae
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafoodforsoul foodforsoul
0461 93a3
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl