Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8814 4f4e 500

Suffering ☑️

Reposted fromnullalux nullalux viaoversensitive oversensitive
7399 3f8f
Reposted fromprblms prblms viamaczowka maczowka
9501 4d59
Reposted fromwazelina wazelina viamaczowka maczowka
8713 1855 500
Reposted frominto-black into-black viainzynier inzynier
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakomplikacja komplikacja
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viamodalna modalna
1843 9b8e 500

agentromanoffsir:

some carrie fisher tweets to brighten your day

…Zadanie terapeuty polega na tym, by pomóc pacjentowi zobaczyć jak sam wyrządza sobie krzywdę. Wtedy pacjent będzie mógł to cierpienie zakończyć.Aby to osiągnąć, musimy najpierw zrozumieć co jest przyczyną cierpienia. Odpowiedzi na to ważkie pytanie ludzie poszukiwali od zawsze, począwszy od Buddy tysiące lat temu, aż po dzisiejszych neurobiologów. Terapeuci poznawczy mówią, że cierpimy przez nieprzystosowawcze procesy poznawcze. Terapeuci zorientowani na emocje - że przez uczucia, których unikamy. Psychoanalitycy - że z powodu nierozwiązanych konfliktów i reakcji przeniesieniowych w relacjach z ludźmi. Specjaliści od pracy z ciałem twierdzą, że przyczyną cierpienia jest zamrożenie w organizmie tendencji do przystosowawczego działania. Terapeuci behawioralni - że cierpimy z powodu wszelkich nieprzystosowawczych zachowań. Praktykujący terapię opartą na uważności uważają, że cierpimy, bo nie jesteśmy w stanie z pełną uwagą doświadczać bieżącej chwili. A co na to Budda? On twierdził, że cierpimy, ponieważ opieramy się rzeczywistości.
— Jon Frederickson, Współtworzenie zmiany
Reposted fromkitana kitana
7402 0ef3 500
Reposted fromlsm lsm viasoulwax soulwax
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaSurvivedGirl SurvivedGirl
9019 1737 500
Reposted fromCimala Cimala viamagenno magenno
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaanything anything
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viayourheartbeat yourheartbeat
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
9972 7e98 500
Reposted fromrol rol viamagenno magenno
8400 3ba2 500
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viawbrewzasadom wbrewzasadom
8814 4f4e 500

Suffering ☑️

Reposted fromnullalux nullalux viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl