Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Switzerland.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viareloveution reloveution
3492 1fed 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasoulwax soulwax
8758 b33b 500
Reposted fromszatanista szatanista viaawaken awaken
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaehh ehh
4636 0c4e 500
Reposted fromkelu kelu viadusielecc dusielecc
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viadusielecc dusielecc
Reposted fromteijakool teijakool viadusielecc dusielecc
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viadusielecc dusielecc
4659 2bbf 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatulele tulele
5489 e907 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica
0277 55db
Reposted fromoutoflove outoflove viacomiendolirica comiendolirica
O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viajossie jossie
0840 7691
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajossie jossie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl