Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viaalcohoolic alcohoolic
6444 c2ae
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamoai moai
9612 91b3 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
9739 8df0 500
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoversensitive oversensitive
4650 f44b 500
4774 def2 500
Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viaoversensitive oversensitive
9402 3003

your-lovers-and-drifters:

Claire’s Knee, 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viaoversensitive oversensitive
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viakrzysk krzysk

Reposted fromnebthat nebthat vialaparisienne laparisienne
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna vialaparisienne laparisienne
8559 7904 500
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
6542 3766
Reposted fromczajnikq czajnikq vialaparisienne laparisienne
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnormajeane normajeane vialaparisienne laparisienne
8702 39c1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
8259 4039
Reposted fromtfu tfu viaShittyKitty ShittyKitty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl