Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
4668 8adf 500
2169 8c32
Reposted frompyysia pyysia viabadassfromhell badassfromhell
2906 ed92 500
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota
Reposted fromcorvax corvax viairbjarbirb irbjarbirb
czasami kłamię, kiedy pytasz czy jest dobrze.
— Rasmentalism
4798 1866 500
Jarosław Borszewicz
6456 b0e9
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viabadassfromhell badassfromhell
Of all things, I liked books best.
— Nikola Tesla
(via halosregret )
Reposted fromatem atem viabadassfromhell badassfromhell
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viabadassfromhell badassfromhell
3160 8b70 500
Reposted frombluuu bluuu viacomiendolirica comiendolirica
0983 33f7 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
0971 0331 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
2134 57fc
Reposted fromdailylife dailylife viachleb-i-wino chleb-i-wino
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl