Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viaart-modalna art-modalna
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viaoversensitive oversensitive
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaoversensitive oversensitive
4498 a010 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarchitect architect
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajlalajlalajla lajlalajlalajla
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viazyta zyta
Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagdybam gdybam
9572 8247 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viakrzysk krzysk
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viakrzysk krzysk
5338 0f97
8872 ffdd 500
Struck by Lightning
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
5304 b4fd 500

clockpurse:

the old couple behind me laughed 

Reposted fromhyenaboy hyenaboy viacoffeebitch coffeebitch
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
9190 ddd7 500
Reposted frombluuu bluuu
9147 20dc 500
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba vianoisetales noisetales
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viaLookrecja Lookrecja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl