Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7781 75c1 500
2490 55bc 500
Reposted fromdorks dorks viacatherineee catherineee
5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viabadassfromhell badassfromhell
3454 20d9 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
— peper.soup.
Reposted frompeper peper viaMsChocolate MsChocolate
1019 7016 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viaart-modalna art-modalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl